Tematyczne zestawienia bibliograficzne

Opis co tu znajdziesz


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Dalej)
  Wszystkie

A

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Wydawnictwa zwarte
 • Biała Monika: Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008.- s. 35-40: Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc. Sygn.: C-ped
 • Bulera Maria , Żuchelkowska Krystyna: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.- Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006.- s. 76-113: Formy współpracy przedszkola z rodzicami (Formy współpracy w okresie wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Pedagogika przedszkolna.- Wyd. 2 popr.- Warszawa: Polski Instytut wydawniczy, 2005.- s. 60-61: Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola. Sygn.: C-ped, 6873
 • Klim-Klimaszewska Anna: Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Klim-Klimaszewska Anna: Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.- Warszawa: "Erica", 2010. Sygn.: C-ped
 • Kwaśniewska Małgorzata: Problematyka adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik.- Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2009.- s. 65-72. Sygn.: C-ped
 • Lubowiecka Jadwiga: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. -Warszawa: WSiP, 2000 . Sygn.: C-ped, 2762-4
Artykuły z czasopism
 • Batura Aleksandra, Chyża Maja, Pyrgiel Katarzyna: Jak zapewnić trzylatkowi dobry start w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 51-55.
 • Gilewska Maria: Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 5, s. 56-58.
 • Jabłońska Katarzyna: Kartonowe pudełko // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 8, s. 31-32.
 • Mikler-Chwastek Anna: Adaptacja dwulatków do przedszkola // Wychowanie w przedszkolu.- 2012, nr 5, s. 60-65.
 • Musielak Beata: O adaptacji słów kilka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 8, s. 59-61.
 • Występska Monika: Adaptacja. Co przeżywa małe dziecko? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 6, s. 54-56.
 • Zielińska Magdalena: Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 7, s. 51-54
  Przykład spotkania adaptacyjnego w przedszkolu.

ADHD

Wydawnictwa zwarte
 • Blimel Małgorzata, Kosztowna Barbara: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1: wybrane zagadnienia / red. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: "Impuls", 2004.- s. 101-103. Sygn.: C-ped, 5829
 • Borkowska Aneta Rita: Diagnoza i terapia ucznia z ADHD // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 43-58. Sygn.: C-ped
 • Borkowska Aneta: Nadpobudliwość psychoruchowa w neuropsychologicznej koncepcji Russela A. Barkleya // W: Neuropsychologia emocji: poglądy, badania, klinika / red. Anna Herzyk, Aneta Borkowsk.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, s.165-190. Sygn.: C-psych
 • Borkowska Aneta: Oblicza impulsywności w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 207-214. C-ped
 • Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna: Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.- Warszawa: Difin, 2006. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Czapiga Alina, Kłosowska Honorata: Zespół Aspargera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 141-162. Sygn.: C-psych
 • Czerwińska Agnieszka: "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej // W: Socjoterapia/ red. Katarzyna Sawicka.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998, s. 107-128. Sygn.: C-psych, 2434
 • Dudek Mieczysław: Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygn.: C-psych
 • Duplaga Barbara: Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej // W: Integracja społeczna: praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy.- Warszawa: Żak, 2002, s. 75-87. Sygn.: C-ped
 • Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 64-82. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jachimczak Beata: Problemy diagnozy i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińso-Mazurskiego, 2008, s. 468-473. Sygn.: C-ped
 • Kalka Dorota: Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona? // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 225-230. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 79-98. Sygn.: C-psych
 • Klimasiński Krzysztof: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 122. Sygn.: C-psych, 2670-2, 5593-5
 • Konstanty Ignaciuk Barbara: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn.: C-psych
 • Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: Wydawnictwo "Żak", 1996, s. 71-84. Sygn.: C-psych, 3217-9
 • Lipowska Małgorzata, Buliński Leszek: Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009, s. 47-71.Sygn.: C-ped
 • Majewicz Piotr: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Matracka Małgorzata, Ferensztajn Lidia: Jesteśmy niepowtarzalni - postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć // W:Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003.- s.136-137. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 55-64. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Polietiologiczne ujęcie przyczyn występujących w dysfunkcjach psychicznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i nadpobudliwych / W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: Impuls, 2003, s. 27-40. Sygn.: C-psych, 5293
 • Mihilewicz Stanisława: Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 65-80. Sygn.: C-ped
 • Opolska Teresa, Potempska Elżbieta: Dziecko nadpobudliwe: program korekcji zachowań.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. Sygn.: C-psych, 2356
 • Pecyna Maria Bogumiła: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 256-300. Sygn.: C-psych, 1469, 1733
 • Pielachowski Józef, Strykowski Wacław, Strykowska Justyna: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.- Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2003, s. 84-86. Sygn.: C-ped
 • Przepióra Małgorzata: Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD) // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 217-240. Sygn.: C-psych
 • Szafrańska Karina: Wybrane zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.- Warszawa: Difin, 2011, s. 279-290. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola: Dziecko z ADHD - charakterystyka zaburzenia oraz wybrane zasady postępowania w domu i w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 64-93. Sygn.: C-ped
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 199-214. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Problemy trudności szkolnych dziecka z ADHD w świetle analizy przypadku // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 215-224. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienia z badań własnych // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 185-198. Sygn.: C-psych
 • Świderska Mariola, Wiśniewska Barbara, Baranowska Wanda, Lebiedzik Marta: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik.- Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 127-136. Sygn.: C-psych
 • Tomaczkowska Patrycja: Terapia dzieci z ADHD - pomóż mi samemu zorganizować mój świat // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 506-511. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Cechy dziecka z pedagogiczną protodiagnozą ADHD // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 500-505. Sygn.: C-ped
 • Wiercińska Dorota: Występowanie objawów ADHD wśród uczniów klas III szkoły podstawowej// W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 273-278. Sygn.: C-ped
 • Wojnarska Anna: Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.- s. 98-103. Sygn.: C-ped
 • Wolańczyk Tomasz, Srebnicki Tomasz: Wybrane zaburzenia psychiczne // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 284-293. Sygn.: C-ped
 • Wójcik Anna: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 46-56. Sygn.: C-ped
 • Zaręba Alicja, Rolińska Iwona: Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia pedagogiczna. T.1 / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków: Impuls, 2004, s. 101-104. Sygn.: C-ped, 5829
Artykuły z czasopism
 • Bąbel Przemysław: ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 8-18.
 • Bobik Bogumiła: Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2010, nr 5, s. 42-47.
 • Czerwińska Kornelia, Dąbrowska Iwona: Diagnoza specyficznych trudności szkolnych dzieci z ADHD // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2007, nr 4, s. 67-80.
 • Jakubiak-Zapalska Ewa: Funkcjonowanie w szkole dzieci nadpobudliwych ruchowo // Pedagogika.- 1998, nr 4, s. 71-98.
 • Kaczmarska Dagmara, Zamęcka Natalia: ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko.- 2013, nr 6, s. 10-11.
 • Kajka Natalia: Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 11 - 16.
 • Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna: Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 2, s. 21-23.
 • Kunert Joanna: Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 210-215.
 • Maciejewski Gabriel: W dżungli wrażeń // Charaktery.- 2006, nr 8, s. 66-68.
 • Paszkiewicz Aneta: Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 32-37.
 • Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 3-10.
 • Zbyrad Teresa: Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 1, s. 25-31.

Agresja

Wydawnictwa zwarte
 • Agresja w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2004. Sygn.: C-ped, 6072, 6107-8
 • Bałandynowicz Andrzej: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej // W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, s. 13-40. Sygn.: C-ped
 • Bińczycka Jadwiga: Bici biją.– Warszawa: Wydaw. Akad.Żak,2001. Sygn. C-ped, 3035-7
 • Bojarska Lucyna: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn. C-ped
 • Browne Deborah, Palmer Emma J., Hollin Clive: Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: C-psych, 5712-3
 • Dróżka Wanda: Agresja i przemoc w szkole w świetle wypowiedzi nauczycieli // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 39-54. Sygn.: C-ped
 • Herman Judith Lewis: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol., 1998. Sygn.: C-psych, 383
 • Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży.– Warszawa: Wydaw. Żak, 2001. Sygn.: C-ped, 3015-7
 • Kmiecik–Baran Krystyna: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno–psychologiczne.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999. Sygn. C-psych, 1512-3
 • Krahe Barbara: Agresja.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Sygn.: C-psych, 6105
 • Maciaszczyk Paweł: Agresywność a asertywność młodocianych młodocianych sprawców przestępstw.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. Sygn.: C-psych
 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar.– Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychol.,2002. Sygn.: C-psych
 • Marzec-Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego.– Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagog.,1996. Sygn.: C-ped
 • Marzec–Holka Krystyna: Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno–kryminologiczne.– Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1999. Sygn.: C-ped, 4995-6
 • Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu?: materiały z seminarium, wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie / red. Lesław Pytka.– Warszawa: KKWR, 2000. Sygn.: C-ped, 6525
 • Olszewski Sławomir: Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych.- Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005. Sygn.: C-ped
 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie.- Warszawa: WSiP, 1998. Sygn.: C-psych, 809, 1700, 1704
 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. – Warszawa: Żak,1999. Sygn.: C-ped, 1701, 1979, 3139-41
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Sygn.: C-ped, 787, 1462-5, 4823-5
 • Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: Impuls, 2000. Sygn.: C-psych
 • Pufal-Struzik Irena: Struktura świata w percepcji młodzieży agresywnej // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 55-72. Sygn.: C-ped
 • Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: C-psych
 • Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat .- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygn.: C-psych, 5130-2
 • Szostak Dorota: Późne skutki tolerancji agresywnych zachowań u dzieci - z perspektywy pedagoga praktyka // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 83-92. Sygn.: C-ped
 • Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.– Kraków: Wydaw. UJ., 2000. Sygn.: C-ped, 781, 2637-9, 5605-7
 • Wolińska Jolanta Maria: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny.- Lublin: Wydaw. UMSC, 2003. Sygn.: C-psych, 4616-8
Artykuły z czasopism
 • Agresja dzieci i młodzieży: przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie - bibliografia J. R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 3, s. 60-64.
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży: wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 1, s. 52-55.
 • Barabas Magdalena: Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 30-32.
 • Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.–2003, nr 5, s.33-34.
 • Czarnecka Dorota: Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28.
 • Jędryszek-Geisler Aleksandra: Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 3, s. 30-34.
 • Kałuba-Korczak Anna: Praca nad agresywnymi zachowaniami dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2016, nr 2, s. 2-5.
 • Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 5-13.
 • Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.– 2002, nr 1, s. 41 –42.
 • Łukaszewicz Magdalena:Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 7-8, s. 14-16.
 • Nerwińska Elżbieta: Przeciwdziałanie agresji i przemocy: porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s. 8-13.
 • O agresji uczniowskiej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 3-8.
 • Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-22.
 • Paszkiewicz Aneta: Moda na agresję - ustawki wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 30-35.
 • Raczkowska Jadwiga: O agresji, przemocy, brutalności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44.
 • Tłuściak-Deliowska Aleksandra: Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 20-27.
 • Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9-15.

Alkoholizm - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Wydawnictwa zwarte
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania / Red. Anna Szymanowska.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004. Sygn.: C-ped, 6300
 • Bartz Wayne: Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. Sygn.: C-psych, 4549-51
 • Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. Sygn.: C-psych, 4598-4601
 • Chwedorowicz Roman, Studziński Tadeusz: Zastosowanie EEG w identyfikacji P300 jako endofenotypu podatności na uzależnienia od alkoholu u młodzieży // W: Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.- Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011, s. 73-78. Sygn.: C-ped
 • Fatyga Barbara: Społeczny świat drugiego elementarza : prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków".- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: 5786-7
 • Gąsior Krzysztof: Zagrożenie alkoholizmem wśród dorastających dziewcząt // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 101-112. Sygn.: C-ped
 • Maj Łukasz, Kalwat Bogdan: Wadliwa socjalizacja młodzieży a eksperymentowanie z alkoholem // W: Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / red. Irena Pufal-Struzik.- Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2011, s. 113-128. Sygn.: C-ped
 • Lowe Geoff, Foxcroff David R., Sibley David: Picie młodzieży a style życia w rodzinie.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. Sygn.: C-socj, 4557-9
 • Wilmes David J.: Jak wychować dziecko, które mówi Nie! alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn.: C-psych, 4044-5
 • Zapała-Wiecheć Aneta: Skutki nadużywania alkoholu przez młodzież licealną // W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności / pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011, s. 67-76. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Grzelaczyk Agnieszka: Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 54-55.
 • Kucińska Marzenna: Dziecko w dżungli // Charaktery.- 2003, nr 1, s. 42-44.
 • Łysek Beata: Młodzież wobec alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 54-55.
 • Raudner Andrzej: Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień.- 2002, nr 10-11, s. 26-31.

Anoreksja i bulimia

Wydawnictwa zwarte
 • Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Sygn.: C-psych
 • Cierpiałkowska Lidia : Psychopatologia. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - (Wykłady z Psychologii; tom 15). - s. 428-458: Zaburzenia odżywiania się i snu . Sygn.: C-psych
 • Elliott Julian, Place Maurice: Zaburzenia łaknienia // W: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa: WSiP, 2000. - S. 83-95. Sygn.: C-psych, 2983-5
 • Jablow Martha Morgan: Anoreksja, bulimia, otyłość: przewodnik dla rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Sygn.: C-psych, 4086-7
 • Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall; przeł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.- s. 123-137: Zaburzenia odżywiania. Sygn.: C-psych
 • Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej.- Kraków: Impuls, 2008. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra: Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - s. 53-62. Sygn.: C-ped, 5684-6
 • Pecyna Bogumiła Maria S.: Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
Artykuły z czasopism
 • Berger Uwe, Schick Andreas: Sposób na zabójczą dietę // Charaktery.- 2009, nr 7, s. 42-45.
 • Brytek Anna : Za mamusię, za tatusia // Charaktery.- 2005, nr 3, s. 53-55.
 • Hoffman Beata: Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie.- Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 2, s. 29-37.
 • Hoffmann Beata: Bulimia - uzależnienie o charakterze czynnościowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 25-30.
 • Kowalczuk Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 6, s. 24-27.
 • Kowalczuk Marta : Zaburzenia odżywiania: jak pomóc dziecku, które chce być szczupłe za wszelką cenę? : poradnik dla rodziców i opiekunów.- Warszawa, 2009.- Rec.: Katarzyna Gryciuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 63-64.
 • Kowalczuk Marta: Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 34-40.
 • Śmiłowska-Mucha Ewa, Tomaszewska Maria: Problemy żywieniowe licealistek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 48-50 .
 • Wieczorkowska Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery.- 2004, nr 8, s. 49-50.
 • Włodawiec Renata : Apetyt na uczucia // Charaktery.- 2006, nr 2, s. 67-69.

Arteterapia

Wydawnictwa zwarte
 • Chmielnicka-Plaskota Aleksandra: Arteterapia - techniki nauki socjalnych umiejętności. Prezentacja amerykańskiego programu Early Warning Timely Response. A Guide to Safe Schools // W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole / red. Andrzej Rejzner.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011, s. 335-348. Sygn.: C-ped
 • Kotyza Magdalena, Matysik Mariusz: Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska.- Kraków: Impuls, 2003.- s. 499-508. Sygn.: C-ped, 5118-20
 • Skwarek Janusz: Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia // W: Patologie: praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło.- Lublin: Wydaw. KUL, 2012, s. 97-104. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Fronczak Joanna: Arteterapia w Przedszkolu, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 10, s. 2-5.
 • Górska Agnieszka: Arteterapia a uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 2, s. 45-54.
 • Kopińska Ewa: Arteterapia w rehabilitacji osób chorych psychicznie // Niepełnosprawność i rehabilitacja.- 2006, nr , s. 36-47.
 • Olas Anna: Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 4, s. 298-306.
 • Stawecka Anna: Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.- 2003, nr 2 (82), s. 103-109.
 • Stawecka Anna: Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo // Nauczanie Początkowe.- 2015/2016, nr 3, s. 67-73.
 • Trochimiak Barbara: Arteterapia - problemy definicyjne // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 5, s.376-379.

Asertywność

Wydawnictwa zwarte
 • Alberti Robert, Emmons Michael: Asertywność: sięgaj po to czego chcesz, nie raniąc innych.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Sygn.; C-psych, 4026-7
 • Kopaczewska Edyta, Pałka Katarzyna: Asertywność jako element przygotowania nauczyciela do efektywnej działalności zawodowej (komunikat z badań) // W: Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym / red.Marian Ochmański.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999, s. 179-186. Sygn.: C-ped
 • Król-Fijewska Maria: Trening asertywności: scenariusz i wykłady.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1993. Sygn.: 400-1, 1985
 • Maciaszczyk Paweł: Agresywność a asertywność młodocianych młodocianych sprawców przestępstw.- Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010. Sygn.: C-ped
 • Maciaszczyk Paweł: Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 105-127. Sygn.: C-ped
 • Oleś Maria: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji.- Lublin: TNKUL, 1998. Sygn.: C-psych
 • Poprawa Ryszard: Asertywność - osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 143-156 Sygn.: C-psych
 • Poprawa Ryszard: Co znaczy być asertywnym // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000, s. 106-121. Sygn.: C-psych
 • Stojanowska Elżbieta: Co to znaczy być asertywnym? // W: Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 75-83. Sygn.: C-psych
 • Szczepańska Hanna: Trening asertywności dla współuzależnionych: poradnik terapeuty.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1996. Sygn.: C-psych
 • Wójcik Agnieszka: Asertywność w pracy nauczyciela // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 134-141. Sygn.: C-ped
 • Zubrzycka-Maciąg Teresa: Rozwijanie asertywności u uczniów // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, s. 143-164. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Biernat Renata: Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna.- 2006, nr 3, s. 168-179.
 • Fijewski Piotr: Zaklęcie na bycie sobą // Charaktery.- 2009, nr 9, s. 17-22.
 • Jakubiak-Zapalska Ewa: Asertywność w wychowaniu i w relacjach interpersonalnych // Pedagogika.- 2002, nr 1(8), s. 37-45.
 • Stochmiałek Jerzy: Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2002, nr 4, s. 17-26.
 • Zubrzycka-Maciąg Teresa: Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 38-43

Autorytet nauczyciela

Wydawnictwa zwarte
 • Brühlmeier Artur: Edukacja humanistyczna.- Kraków: "Impuls", 2000.- s. 49-66: Władza i autorytet w wychowaniu. Sygn.: C-ped, 2326, 3917-21
 • Jazukiewicz Iwona: Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch].- Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003.- s. 254-260. Sygn.: C-podr
 • Kotłowski Karol: Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997.- s. 35-38. Sygn.: C-podr
 • Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego.- Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000.- s. 24: Autorytet pedagogiczny. Sygn. C-podr, 2186
Artykuły z czasopism
 • Bobik Bogumiła: O potrzebie autorytetów wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s.32-37.
 • Dudzikowa Maria: Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 5, s. 52-60.
 • Dudzikowa Maria: O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 7, s. 47-56.
 • Łukawska Maria: Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 31-38.
 • Paszkiewicz Aneta: Kryzys autorytetu nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 25-31.

Autyzm

Wydawnictwa zwarte
 • Błeszyński Jacek: Dziecko autystyczne a wczesna diagnoza i organizowanie systemu wsparcia rozwoju // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 88-94. Sygn.: C-ped
 • Błeszyński Jacek: Ujęcie różnicujące autyzm i zatrucie rtęcią // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 146-150. Sygn.: C-ped
 • Buława-Halasz Joanna: Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. Hanna Liberska, Alicja Malina.- Warszawa: Difin, 2011, s. 149-156. Sygn.: C-socj
 • Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 133-142. Sygn.: C-ped
 • Czapiga Alina: Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonywanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 67-68. Sygn.: C-ped
 • Czapiga Alina, Szeremeta Karolina: Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 119-140. Sygn.: C-psych
 • Ćmikiewicz Maria: Dzieci autystyczne // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 35-63. Sygn.: C-ped
 • Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.- Kraków: Impuls, 2003. Sygn.: C-ped
 • Bobkowicz-Lewartowska Lucyna: Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 239-240. Sygn.: C-ped
 • Frydlewicz-Urbanek Anna: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem jako sposób radzenia sobie z sytuacją trudną // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 192-200. Sygn.: C-ped
 • Kendall Philip C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji: mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 161-162. Sygn.: C-psych
 • Klimasiński Krzysztof: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 124-126. Sygn.: C-psych, 2670-2, 5593-5
 • Klimasiński Krzysztof: Współczesna psychopatologia.- Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002, s. 114-118. Sygn.: C-psych, 5718-20
 • Kowalczyk Małgorzata: Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 413-419. Sygn.: C-ped
 • Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera.- Kraków: Impuls, 2005. Sygn.: C-psych
 • Maciarz Aleksandra: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009, s. 109-129. Sygn.: C-ped
 • Markiewicz Katarzyna: Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 33-48. Sygn.: C-psych
 • Mazur Agnieszka, Chojnowsk-Ćwiąkała Izabela: Ryzyko trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami autystycznymi // W: Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / praca zbiorowa pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010, s. 64-89. Sygn.: C-ped
 • Mihilewicz Stanisława: Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 45-54. Sygn.: C-ped
 • Nosarzewska Sylwia: Rodzeństwo osób z autyzmem - wspólny obszar działań pedagoga specjalnego // W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kossakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyty.- Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 318-323. Sygn.: C-ped
 • Patyk Katarzyna: Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 95-101. Sygn.: C-ped
 • Pecyna Maria Bogumiła: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie"Żak", 2001, s. 119-143. Sygn.: C-psych, 2382-3, 3143-5
 • Pecyna Maria Bogumiła: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 140-163. Sygn.: C-psych, 1469, 1733
 • Petrykowska Bożena, Zielińska Monika: Postawy rodziców dziecka autystycznego // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 129-134. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Dzieci z autyzmem // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / pod red. Ireny Obuchowskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005, s. 295-317. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 111-123. Sygn.: C-ped
 • Pisula Ewa: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 115-163. Sygn.: C-psych
 • Polewczyk Irena: Dziecko w innym świecie - komunikacja dziecka autystycznego // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s.163-170. Sygn.: C-ped
 • Radochoński Mieczysław: Podstawy psychopatologii dla pedagogów.-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001, s. 161-164. Sygn.: C-ped, 5708-9
 • Sekułowicz Małgorzata: Wykorzystanie metody Knillów w terapii dzieci z głębokimi deficytami rozwoju - autyzm // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 210-216. Sygn.: C-ped
 • Shaughnessy Michael F., Alexis Perrin: Autyzm - najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004, s. 215-220. Sygn.: C-ped
 • Skórczyńska Małgorzata: Autyzm a opóźnienie rozwoju // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 13-32. Sygn.: C-psych
 • Urbaniuk Julita: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 49-62. Sygn.: C-psych
 • Winczura Barbara: Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 63-118. Sygn.: C-psych
 • Winczura Barbara: Dzieci zagubione we własnym świecie - historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz.- Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 35-44. Sygn.: C-ped
 • Winczura Barbara: Neuropoznawczy mechanizm "czytania umysłu" u dzieci z autyzmem // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria - diagnoza - terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006, s. 95-110. Sygn.: C-ped
 • Winczura Barbara: Teoria umysłu u dzieci autystycznych - ocena jej rozwoju i perspektywy terapeutyczne // W: Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych / red. Stanisława Mihilewicz.- Kraków: Impuls, 2003, s.93-124. Sygn.: C-psych, 5293
 • Wolska Danuta, Wolski Andrzej: Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną - próby radzenia sobie z nimi // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali.- Kraków: Impuls, 2005, s. 81-102. Sygn.: C-psych
 • Wolski Andrzej: Sposoby wprowadzania dziecka autystycznego w prawidłowe rozumienie schematu własnego ciała - propozycje // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokreacja. T.1 / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997, s. 278-286. Sygn.: C-psych
 • Wosik-Kawala Danuta: Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003, s. 95-102. Sygn.: C-ped
 • Zeprzałka Alina: Przeżycie bezradności punktem wyjścia dla znalezienia drogi do dziecka autystycznego. Rafał // Opowieści terapeutów / komentuje Halina Olechnowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 9-16. Sygn.: C-psych, 1692
 • Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata: Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008, s. 271-276. Sygn.: C-ped
Artykuły z czasopism
 • Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-43.
 • Błądek Małgorzata: Autyzm problem wciąż nieznany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 16-20.
 • Błeszyński Jacek: Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 175-183.
 • Błeszyński Jacek: Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 18-24.
 • Cychowska Magdalena: Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 5, s.375-379.
 • Deja Agnieszka: System wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin na Mazowszu // Niepełnosprawność i Rehabilitacja.- 2009, nr 2, s. 55-72.
 • Gołaska Paulina: Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 14-19.
 • Jędrzejczyk Iwona: Klub dla osób z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 54-56.
 • Jędrzejczyk Iwona: Zajęcia muzyko-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 2, s. 21-22.
 • Krasiejko Izabela: Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 30-36.
 • Ławicka Joanna: Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 296-305.
 • Marczewska Elżbieta: Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 3, s. 32-37.
 • Mirosław Klaudia: Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 5, s. 55-56.
 • Narewska Jolanta, Woźniak Elżbieta: Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 43-44.
 • Patyk Katarzyna: Wykorzystanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 4, s. 293-300.
 • Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2009, nr 7, s. 34-43.
 • Perekitko Marta: Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 4, s. 61-62.
 • Perzanowski Tadeusz: Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych.- 2013, nr 5, s. 27-31.
 • Pura Mari: Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 44-45.
 • Turner Mark: Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 68-71.

B

Badania pedagogiczne - metody i techniki

Wydawnictwa zwarte
 • Badania pedagogiczne w zarysie: skrypt dla studentów pedagogiki / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski.- Warszawa: WSP TWP, 2003. Sygn.: C-ped, 5115-6
 • Konarzewski Krzysztof: Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna.- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygn.: C-ped, 2444, 2928-30, 8440
 • Krüger Heinz-Hermann: Metody badań w pedagogice.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. Sygn.: C-ped, 6880
 • Łobocki Mieczysław: Metody i techniki badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3872-5, 5575-7, 8398
 • Łobocki Mieczysław: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.- Kraków: "Impuls", 1999. Sygn.: C-ped, 1913-4, 1916, 3792-3801, 3867-71, 4287-4306
 • Maszke Albert Wojciech: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych.- Rzeszów: Wydaw. UR, 2004. Sygn.: C-ped
 • Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 1998. Sygn.: C-ped, 1446-50, 2645
 • Ostrowska Urszula: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym.- Kraków: "Impuls", 2000. Sygn.: C-ped, 3862-5
 • Pilch Tadeusz: Zasady badań pedagogicznych.- Warszawa: "Żak", 1995. Sygn.: 358-9,8422
 • Pilch Tadeusz, Bauman Teresa: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe.- Warszawa: "Żak", cop. 2001. Sygn.: 2987, 3261-4, 3700-9, 4307-26, 8515
 • Rubacha Krzysztof: Metodologia badań nad edukacją.- Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn.: C-ped, 7017
 • Wragg Edward C.: Co i jak obserwować w klasie?.- Warszawa: "Żak", 2001. Sygn.: C-ped, 3003-5
 • Zaborowski Zbigniew: Wstęp do metodologii badań pedagogicznych.- Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973. Sygn.: 6449
 • Zaczyński Władysław Piotr: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela.- Warszawa: "Żak", 1997. Sygn.: C-ped, 1941-9, 8480
 • Żegnałek Kazimierz: Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych.- Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. Sygn.: C-ped, 6878
Artykuły z czasopism
 • Jaśkiewicz Anna: Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2003, nr 4, s.25-27.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Dalej)
  Wszystkie